پروانه فعالیت سازمان هواپیمائی کشوری مجوز بند "ب" از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عضویت انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی به شماره 267791-33